godlo

NOTARIUSZ
Dorota Hołdys

ul. Górna 5/5
43-400 Cieszyn

tel.kom.: 797 184 103

tel.: 33 852 00 13,

tel.: 33 858 32 11
fax.: 33 852 00 13

e-mail: dorotaholdys@rejent.pl

Godziny pracy:
pon., śr., pt.:
9.00 - 15.00

wt., czw.:
9.00 - 16.00

po wcześniejszym umówieniu
do godz. 18.00

ZBYCIE DZIAŁKI (UMOWA DAROWIZNY, UMOWA SPRZEDAŻY, UMOWA ZAMIANY, UMOWA PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI, UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, UMOWA DOŻYWOCIA ITP.).

1. NUMER KSIĘGI WIECZYSTEJ.

2. WYPIS Z REJSTRU GRUNTÓW + WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ Z PODSTAWĄ WPISU DO KSIĘGI WIECZYSTEJ, gdy będzie wydzielona działka do nowej księgi wieczystej LUB WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW + KOPIA MAPY EWIDENCYJNEJ, gdy działka pozostaje w dotychczasowej księdze wieczystej.

Wskazane wyżej dokumenty uzyskuje się na terenie powiatu cieszyńskiego odnośnie nieruchomości położonych w Cieszynie – w RATUSZU, natomiast położonych poza Cieszynem – w STAROSTWIE.

3. WYPIS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO lub ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI W PLANIE z właściwej Gminy lub też decyzja o warunkach zabudowy.

Jeżeli planu nie ma, wymagane jest ZAŚWIADCZENIE o tym mówiące.

4. AKT WŁASNOŚCI - akt notarialny wskazujący podstawę nabycia (przy umowie darowizny i umowie zniesienia współwłasności spisanych po 01.01. 2007 roku dodatkowo zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uregulowanym podatku od spadków i darowizn od wskazanych umów).

5. JEŻELI DOTYCHCZASOWĄ PODSTAWĄ NABYCIA JEST SPADEK:

- prawomocne postanowienie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku lub protokół dziedziczenia wraz z aktem poświadczenia dziedziczenia,

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego względnie o przedawnieniu zobowiązania podatkowego.

6. JEŻELI MIAŁ MIEJSCE PODZIAŁ GEODEZYJNY DZIAŁKI, nieujawniony w księdze wieczystej wymagane są :

- projekt podziału,

- prawomocna decyzja zatwierdzająca podział.

7. UMOWA KREDYTOWA, gdy nieruchomość nabywana jest na kredyt oraz numer rachunku bankowego zbywcy.

8. DANE OSOBOWE ZBYWCÓW I NABYCÓW ( imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania, adres zamieszkania, dodatkowo w przypadku firm odpis z KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP, tekst jednolity umowy spółki, uchwały w przedmiocie nabycia, zbycia nieruchomości, gdy są wymagane przez właściwe przepisy lub umowę spółki).

9. WARTOŚĆ RYNKOWA NIERUCHOMOŚCI ( przy umowie sprzedaży cena i sposób jej zapłaty).

10. DATA WYDANIA NIERUCHOMOŚCI W POSIADANIE NABYWCY.