godlo

NOTARIUSZ
Dorota Hołdys

ul. Górna 5/5
43-400 Cieszyn

tel.kom.: 797 184 103

tel.: 33 852 00 13,

tel.: 33 858 32 11
fax.: 33 852 00 13

e-mail: dorotaholdys@rejent.pl

Godziny pracy:
pon., śr., pt.:
9.00 - 15.00

wt., czw.:
9.00 - 16.00

po wcześniejszym umówieniu
do godz. 18.00

ZBYCIE LOKALU STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ WRAZ Z UDZIAŁEM W NIERUCHOMOSCI WSPÓLNEJ OBEJMUJĄCEJ UDZIAŁ W GRUNCIE.

1. NUMER KSIĘGI WIECZYSTEJ dla lokalu.

2WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW DLA DZIAŁKI, na której stoi budynek.

3AKT WŁASNOŚCI - akt notarialny wskazujący podstawę nabycia (przy umowie darowizny i umowie zniesienia współwłasności spisanych po 01.01. 2007 roku dodatkowo zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uregulowanym podatku od spadków i darowizn od wskazanych umów).

  1. 4JEŻELI DOTYCHCZASOWĄ PODSTAWĄ NABYCIA JEST SPADEK:

- prawomocne postanowienie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku lub protokół dziedziczenia wraz z aktem poświadczenia dziedziczenia,

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego względnie o przedawnieniu zobowiązania podatkowego.

5ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU Z OPŁATAMI OD ZARZĄDCY.

6UMOWA KREDYTOWA, gdy lokal nabywany jest na kredyt oraz numer rachunku bankowego zbywcy.

7DANE OSOBOWE ZBYWCÓW I NABYCÓW ( imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania, adres zamieszkania, dodatkowo w przypadku firm odpis z KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP, tekst jednolity umowy spółki, uchwały w przedmiocie nabycia, zbycia lokalu, gdy są wymagane przez właściwe przepisy lub umowę spółki).

8WARTOŚĆ RYNKOWA lokalu ( przy umowie sprzedaży cena i sposób jej zapłaty).

9DATA WYDANIA lokalu W POSIADANIE nabywcy.