godlo

NOTARIUSZ
Dorota Hołdys

ul. Górna 5/5
43-400 Cieszyn

tel.kom.: 797 184 103

tel.: 33 852 00 13,

tel.: 33 858 32 11
fax.: 33 852 00 13

e-mail: dorotaholdys@rejent.pl

Godziny pracy:
pon., śr., pt.:
9.00 - 15.00

wt., czw.:
9.00 - 16.00

po wcześniejszym umówieniu
do godz. 18.00

ZBYCIE SPÓŁDZIELCZEGO PRAWA

1. ZAŚWIADCZENIE ZE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ, z którego wynika komu przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, z adnotacją o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych.

2. PRZYDZIAŁ LOKALU LUB UMOWA USTANOWIENIA SPÓŁDZIELCZEGO PRAWA LUB AKT NOTARIALANY, będący podstawą nabycia (przy umowie darowizny i umowie zniesienia współwłasności spisanych po 01.01 2007 roku dodatkowo zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uregulowanym podatku od spadków i darowizn od wskazanych umów).

3. JEŻELI DOTYCHCZASOWĄ PODSTAWĄ NABYCIA JEST SPADEK:

- prawomocne postanowienie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku lub protokół dziedziczenia wraz z aktem poświadczenia dziedziczenia,

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego względnie o przedawnieniu zobowiązania podatkowego.

4. NUMER KSIĘGI WIECZYSTEJ, jeżeli została założona dla spółdzielczego prawa.

5. UMOWA KREDYTOWA, gdy prawo spółdzielcze nabywane jest na kredyt oraz numer rachunku bankowego zbywcy.

6. DANE OSOBOWE ZBYWCÓW I NABYCÓW ( imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania, adres zamieszkania, dodatkowo w przypadku firm odpis z KRS, wpis do ewidencji działalności, gospodarczej, REGON, NIP, tekst jednolity umowy spółki, uchwały w przedmiocie nabycia, zbycia spółdzielczego prawa, gdy są wymagane przez właściwe przepisy lub umowę spółki).

7. WARTOŚĆ RYNKOWA spółdzielczego prawa (przy umowie sprzedaży cena i sposób jej zapłaty).

8. DATA WYDANIA lokalu W POSIADANIE nabywcy